Förord och polisanmälan

Innehållsförteckning

  1. Förord
  2. Polisanmälan

Förord

Detta förord är utgör både en bakgrund till, och en sammanfattning av, polisanmälan. Anmälan står att läsa efter förordet.

Polisanmälan är upprättad och riktad mot de ca 300 personer som har rest till Syrien och Irak och där anslutit sig till terrorgruppen Daesh (den så kallade Islamiska Staten) och liknande grupper. Siffran 300 grundar sig bland på ett uttalande från 2017 av dåvarande Säpochefen Anders Thornberg. Siffran 300 har bekräftats av Säpo vid senare tillfällen. Dessa personer har gjort sig skyldiga till vad som enligt lagen betecknas som medhjälp till IS och andra liknande terrorgruppers brottsliga verksamhet.

Juridiska aspekter bakom anmälan

* Sverige strävar ofta efter att framstå som ett föregångsland då det handlar om humanitära insatser. Det åligger svenska myndigheter allmänt, och de rättsvårdande myndigheterna i synnerhet, att främja trygghet och rättvisa på ett sådant sätt att de överlevande offren får upprättelse gentemot sina förövare. Denna ambition från myndigheterna har hittills saknats.

FN anser att Islamiska Staten har utsatt folkgruppen yazidierna för folkmord, tillsammans med kristna och muslimska folkgrupper. Detta i form av massmord, sexslaveri, hjärntvätt, gruppvåldtäkter och andra brott mot mänskligheten. Europarådet och EU-parlamentet anser, tillsammans med ett antal andra stater, också att yazidierna utsatts för folkmord. Tyvärr tillhör inte Sverige dessa stater. I detta sammanhang vill vi påminna om att Tyskland, 70 år efter rättegångarna i Nürnberg, fortfarande söker nazistiska förbrytare att ställa inför rätta.

Då Sverige tillhör de länder inom EU som har tagit emot flest flyktingar, bland annat från Syrien, är innebörden att många offer för Daesh (IS) finns i Sverige. Dessa riskerar att möta individer som deltagit i övergrepp mot dem själva och deras familjer då de i vardagslivet rör sig på allmänna platser. Sverige har inte gett offren för islamistisk terrorism det stöd som de så förtvivlat väl behöver. De som deltagit i Daesh (IS) brottsliga verksamhet måste lagföras för att visa att samhället tar ställning för offren.

* Den nationella säkerheten kräver, även den, att de individer som rest och anslutit sig till Daesh (IS), Al Qaida, Al-Nusrafronten, med flera av EU terrorstämplade grupper, lagförs. Alla i Sverige, utom en mycket liten och extrem minoritet, vill pröva alla juridiska vägar i syfte att förebygga nya tragedier som den på Drottninggatan år 2017. Behovet att stärka den nationella säkerheten är även det ett syfte med anmälan.

* Polisanmälan visar på att existerande lagstiftning gör det möjligt att utreda och lagföra de ca 300 individer som anslutit sig till Daesh (IS) och liknande grupper.

De ca 300 har stämplat (23 kap BrB, §§ 2, 4, 6) genom att enskilt eller i samråd med andra ha tagit beslut om att förena sig med Islamiska Staten och liknande terrorklassade grupper. Dessa ca 300 har vidare gjort förberedelser för att nå fram till Daesh (IS) samt fullbordat sina försök att nå dessa terrorgrupper. Då de nått fram till territorium kontrollerat av Daesh (IS) har de välkomnats. För att bli accepterade har de därefter visat lojalitet mot terrorgruppen och dess målsättningar genom att bidra till Daesh (IS) territoriella expansion och fortsatta existens. På vilket sätt detta stöd har skett är egalt.

Sverige har som enda land där medborgare frivilligt anslutit sig till Daesh (IS) inte åstadkommit någon användbar anti-terrorlagstiftning. Detta trots att flera förslag inkommit. Vissa av dessa redan innan Daesh (IS) utropade sitt Kalifat i juni 2014 (motion 2013/14:Ju410). Eftersom Sverige varken har erkänt folkmordet på yazidierna eller på kristna och muslimska grupper i Irak och Syrien – trots att både Europarådet och FN har uppmanat sina medlemsländer att göra detta – kan inte de återvändande IS-anhängarna ställas inför rätta här hemma enligt ”Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser”.

Med hjälp av den existerande lagstiftningen i Sverige kan de svenska medborgare (och de med PUT) som anslutit sig till Daesh (IS) lagföras. Detta enligt samma principer som gör att svenska medborgare har kunnat ställas inför rätta i Sverige för exempelvis sexköp av minderårig i utlandet. Detta med stöd av 2 kap BrB, §§2 och 3.    

För att förebygga nya tragedier som den på Drottninggatan krävs att svenska myndigheter upprätthåller respekten för det demokratiska rättssamhället. Myndigheternas ansvar ligger i skyldigheten att utnyttja den existerande lagstiftningens juridiska möjligheter att lagföra de individer som har medverkat i Daesh (IS) och andra liknande gruppers terrorverksamhet. Allt annat är att sända budskapet att de som har medverkat i Daesh (IS) brottsliga verksamhet inte är att betrakta som förbrytare. Detta trots att de har bistått en av världens värsta terrorgrupper.

Det räcker med att referera till våra grannländer Norge och Danmark för att visa att det både är möjligt att åtala och döma för sådana brott. Mot denna bakgrund är anmälan upprättad och inlämnad till Riksåklagaren och Rikspolischefen.

Bakgrund och förklaring till brottsrubricering

De ca 300 individer som nämnts ovan kan på goda grunder misstänkas för medhjälp till de brott som den terrorklassade organisationen Daesh (IS) och liknande grupper har begått. Brotten är upptagna i:
* BrB, kap. 3, 4 och 6,
* särskilda lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser,
* BrB, kap. 18 § 4 om olovlig kårverksamhet (”kårlagen”) som infördes 1934 mot individer som anslutit sig till organisationer som ansågs kunna utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Lagen tillämpades mot svenska frivilliga i spanska inbördeskriget. Den är således tillämplig även på IS-frivilliga, då brottet och/eller medhjälp till brottet inte behöver ha begåtts i Sverige.

Definitionen på medhjälp är enligt lagtexten förekommande i BrB 23 kap. – exempelvis i §§ 2, 4 och 6 – om försök, förberedelse, stämpling och medverkan. Detta innefattar all slags verksamhet som gör det möjligt för Daesh (IS) att utföra sin brottsliga verksamhet oavsett om det avser fullbordat brott eller brott på förberedelse- eller försöksstadiet.

Det bör understrykas att befintlig lagstiftning kan användas, då enligt Regeringsformen, 2 kap. 24 §, andra stycket, inskränkningar får göras i Föreningsfriheten då det gäller sammanslutningar av militär eller liknande natur, vilket passar in på Daesh (IS) och ger stöd för förbudet mot olovlig kårverksamhet, dels för dem som bedriver förföljelse av folkgrupp på grund av etniskt ursprung, religion, hudfärg, eller av andra liknande skäl, vilket också det passar in på Daesh (IS) förföljelse av yazidier och av andra etniska eller religiösa grupper som kristna och muslimer.


Polisanmälan

Inledning

Sverige har sedan flera decennier tillbaka inom sina gränser hyst en ökande och allt mer aktiv våldsbejakande islamistisk verksamhet. Vissa migranter var redan radikaliserade till våldsbejakande islamistisk extremism, innan de anlände till Sverige. Andra individer har i den våldsbejakande ”svenska” religiösa miljön radikaliserats till extremister. Radikaliserade islamister har frekvent rest från Sverige för att förena sig med terrorstämplade grupper som Al Qaida, Al Shabab, Islamiska Staten med flera andra terrorgrupper.

Dåvarande Säpochefen Anders Thornberg deklarerade år 2017, att Säpo registrerat och dokumenterat ca 300 våldsbejakande islamistiska extremister[1]. Siffran 300 har Säpo bekräftat vid senare tillfällen[2]. Dessa hade lämnat Sverige för att förena sig med den av FN terrorstämplade gruppen, Islamiska Staten (IS).

De 300 har stämplat genom att enskilt eller i samråd med andra tagit beslut om att förena sig med IS. De har vidare gjort nödvändiga förberedelser för att kontakta och nå IS, samt fullbordat dessa försök.  Dessa 300 individer har på IS-kontrollerat område blivit accepterade och välkomnade av företrädare för IS och därmed både visat sin lojalitet till terrorgruppen samt verkat för IS fortsatta existens och utvidgande av territorium.

Vi konstaterar, att Sverige inte har agerat på något sätt för att ställa de individer till svars som frivilligt stött och hjälpt IS att både expandera sitt territorium och bibehålla kontrollen däröver. Härvidlag är det egalt på vilket sätt detta stöd har skett. Det väsentliga är att sådant stöd lämnats frivilligt och med all nödvändig kunskap om IS tillgänglig. Det räcker med att referera till våra grannländer Norge och Danmark för att visa på att det är möjligt att både åtala och döma för sådana brott.  Det kan också konstateras att polismyndighet redan i april 2017 fick kännedom om de 300 individer som Säpo dokumenterat, vilket redan då gav verktygen att starta en förundersökning.

Sverige har under lång tid inte åstadkommit någon användbar och relevant lagstiftning i ärendet mot medborgare och andra skrivna personer i landet, som av fri vilja anslutit sig till IS, trots flera förslag. Detta även innan IS utropade sin egen stat (motion 2013/14:Ju410).

Sverige har heller inte ratificerat eller godtagit det av både FN och EU fastslagna faktum, att IS våldsutövning mot Yazidier och andra minoriteter i Irak och Syrien är att betrakta som folkmord; jfr särskilda lagen (2014:406) om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse. I avvaktan på att detta åtgärdas, är befintlig lagstiftning i Brottsbalken adekvat för att åtala dessa individer. Förutom Brottsbalken finns möjligheten att använda sig av Riksdagen antagna lagen om preskription vid folkmord (prop. 2013/14:146). Lagen trädde ikraft 1 juli 2014 och avskaffar preskriptionstiden för b.la. folkmord, vilket FN, Europarådet och EU-parlamentet fastslagit att IS gjort sig skyldiga till. Motioner i riksdagen om att förklara mordet på Yazidierna som folkmord har inte vunnit framgång. Sverige bör dock följa upp beslutet från 2010, i linje med uppmaningen från Europarådet, FN och EU, och erkänna det som folkmord. 

Internationellt är flera åtgärder möjliga; FN kan via säkerhetsrådet etablera en särskild Tribunal för lagföring såsom skedde efter krigen i forna Jugoslavien och Rwanda. Likaså kan saken, på vissa villkor, hänföras till Internationella brottmålsdomstolen. Vetorätten i Säkerhetsrådet talar dock häremot.

En annan möjlighet är att Irak, med FN:s hjälp, bygger ut och åtalar individer för IS brott begångna i Irak. Lagföring i Irak reser dock rättssäkerhetsfrågor, givet kvaliteten på rättskipningen där. Ytterligare en möjlighet är att lagföring sker i de länder som anser sig ha domsrätt och att dessa domstolar även sammanträder i regionen för att underlätta bevisupptagning. Det kan i detta sammanhang påminnas om att vi idag saknar lag om deltagande i terroristorganisation och att även om en sådan antas kan den inte ges retroaktiv verkan. I avsaknad av internationell mekanism bör därför varje land med medborgare som anslutit sig till IS åtala och döma dessa enligt befintliga lagar. I enlighet med internationell lag (https://www.heritage.org/terrorism/report/can-captured-isis-fighters-be-prosecuted-genocide-international-tribunal) kan varje land åtala och döma egna medborgare även för brott begångna utomlands (Sverige har med stöd av domsrättsbestämmelserna i 2 kap brottsbalken exempelvis gjort så med pedofiler). Att underlåta att göra detta (som svenska regeringen hittills) är att sända ut budskapet att IS brott inte är att betrakta som särskilt allvarliga och att de som på olika sätt stött och hjälpt IS därför kan komma undan med att aktivt ha bistått en av världens värsta förtryckarregimer. Detta är oacceptabelt i ett demokratiskt rättssamhälle.

Mot denna bakgrund gör vi härmed följande brottsanmälan till Riksåklagaren och Rikspolischefen att handlägga.

Brottet

Gärningsmännen, vilka har lämnat Sverige för att förena sig med Islamiska Staten, och som är registrerade av Säpo som våldsbejakande islamistiska extremister, har uppsåtligen medverkat till att direkt utföra eller främja Islamiska Statens olika brott enligt 3, 4 och 6 kap. BrB. Tillika Lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Gärningarna består i att täcka kostnader för utförande av brotten, eller skaffat vapen, fordon, sjukvårdsprodukter (inklusive läkemedel), pass; genom att ha tillverkat produkter så som bomber, minor och ammunition; genom att ha stött med livsmedel, reparationer av el- och vattenanläggningar; genom att ha reparerat vägar, IT-utrustning och bedrivit islamistisk utbildningsverksamhet; genom att ha införskaffat/lämnat materiel eller arbetat med skadade/sjuka eller transporterat desamma; genom att ha vaktat fångar och slavar, samt varit behjälpliga att jaga, tillfångata, döda eller skada individer, alternativt ha transporterat eller förvarat desamma. Allt i akt och mening att stödja och underlätta för IS att bedriva sin verksamhet och att befästa, utöka och försvara IS territorium. Gärningsmännens medverkan till brotten gjorda i IS namn har, även om han eller hon inte har gjort sig skyldig till fullbordat brott, varit på ett sådant sätt att gärningsmännens medverkan har hjälpt att främja brotten som fullbordats i IS namn. Medverkan så som angivet faller under bestämmelserna i 23 kap brottsbalken om försök, förberedelse och medverkan, mm. Medhjälp innefattar således all slags verksamhet som underlättat för IS att verka och begå brott mot liv och hälsa, frihet och frid samt sexualbrott, tillika för folkmord och brott mot mänskligheten.

Anmälan gäller samtliga individer som polismyndigheten fått kännedom om från den lista Säpo  upprättat innehållande våldsbejakande islamistiska extremister som rest till IS och andra islamistiska  nätverk/organisationer i Irak och Syrien. Det gäller svenska medborgare, individer med PUT eller individer som på annat sätt har sin hemvist i Sverige. Anmälan gäller både dem som rest ner och återkommit och de individer som fortfarande befinner sig i området, efter att de frivilligt sökt sig till de av IS kontrollerade territorierna för att uppsåtligt på olika sätt stödja, hjälpa och assistera IS terrorkrigföring och annan brottslig verksamhet. Anmälan gäller således samtliga individer som Säpo dokumenterat och som hänvisats till ovan. Deras medverkan är i en sådan omfattning att det är att betrakta som medhjälp till terroristorganisationen Islamiska Statens brottsliga verksamhet.

Brottsrubricering

Brott upptagna i 3, 4 och 6 kap brottsbalken samt särskilda lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Vidare anmäls de ovan nämnda individerna i enlighet med den s.k. Kårlagen (18 kap 4 § Brb).  Lagen riktade sig då den infördes 1934 mot individer som anslutit sig till organisationer (företrädesvis nationalsocialistiska och kommunistiska sådana) som ansågs kunna utgöra ett hot mot Rikets säkerhet. Lagen tillämpades även mot svenska frivilliga i spanska inbördeskriget. Den är således tillämplig även på IS-frivilliga, då brottet och/eller medhjälp till brottet inte behöver ha begåtts i Sverige.

Definitionen på Medhjälp är enligt lagtexten förekommande i 23 kap BrB om försök, förberedelse, stämpling och medverkan, vilket innefattar all slags verksamhet som gör det möjligt för IS att utföra sin brottsliga verksamhet, oavsett om det avser fullbordat brott eller brott på förberedelse — eller försöksstadiet.

Det bör understrykas att befintlig lagstiftning kan användas, då enligt 2 kap 24 § andra stycket regeringsformen inskränkningar får göras (i vanlig lag) i Föreningsfriheten och gäller dels sammanslutningar av militär eller liknande natur, vilket passar in på IS och ger stöd för förbudet mot olovlig Kårverksamhet, dels för dem som bedriver förföljelse av folkgrupp på grund av etniskt ursprung, religion, hudfärg, eller av andra liknande skäl, vilket också det passar in på IS förföljelse av Yazidier och andra etniska eller religiösa grupper enligt vad som följer av lagen om straff för folkmord och brott mot mänskligheten.

Genom att medvetet och frivilligt ha planerat och genomfört resa till IS för att medverka i IS verksamhet, har de anmälda uppfyllt krav på uppsåt för fullbordat brott eller brott på förberedelse- eller försöksstadiet.

Det är redan i dag straffbart att genom pengar eller annan egendom finansiera en sammanslutning av personer som begår terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet. Alla former av stöd till en sådan terroristorganisation, oavsett om det handlar om materiellt bistånd eller bistånd i form av deltagande i verksamheten, bidrar till att skapa och upprätthålla terroristorganisationen. Utan deltagare, ingen terroristorganisation och utan organisation, en avsevärt mer begränsad förmåga att begå terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottslighet. (Ds 2017:62).

Indiciekedjan som påvisas räcker för åtal och under alla förhållanden för att inleda förundersökning. Ytterligare dokumentation torde stå att finna genom de projekt som b.la. i FNs regi sedan många år verkat för att kartlägga IS övergrepp i regionen och genom samarbete med Europol och Eurojust. 1) Individen har tillägnat sig våldsbejakande islamistisk kunskap i akt och mening att aktivt och med uppsåt resa till IS för att medverka/stödja IS verksamhet. 2) Individen har därigenom förberett sig (pass, resvägar, utrustning) och därmed gjort sig skyldig till stämpling. 3) Individen har därefter genomfört resan till IS, en aktiv handling till stöd för en terroristorganisation. 4) Till yttermera visso har individerna inte kunnat befinna sig eller verka i av IS kontrollerade områden utan att ha varit ansedda av IS som stödjande. IS tillåter inte dissidenter eller oliktänkande att verka i sina områden, dvs. om individen inte delat IS övertygelse hade de inte kunnat vara i området alls.

Samtliga individer som rest till IS i Syrien och Irak har därmed visat sig vara aktiva anhängare av IS (eller liknande grupper) samt haft uppsåt att stödja IS inte endast verbalt och skriftligt, vilket inte är straffbart, utan även med aktiva handlingar. Dessa indicier visar på uppsåtet att resa till IS, d.v.s. handlingen är att stödja IS utbredning och verksamhet, alltså att medvetet medverkat till medhjälp för IS. FN och EU har uttalat att IS är en terrororganisation med giltighet också för Sverige.

Med anledning av ovanstående har dessa individer uppsåtligen medverkat till IS verksamhet och därmed gjort sig skyldiga till medhjälp till en terroristorganisation och därmed också stött, hjälpt och underlättat för IS att begå olika brott såsom folkmord, mord, kidnappning, brott mot mänskligheten och brott mot krigets lagar.

Brottstid

Brottet är pågående då IS fortfarande är verksamt. Brottstidens start är när Säpo registrerade den första individen som reste till Islamiska Staten. IS-resenären har av Säpo dokumenterats såsom en våldsbejakande islamistisk extremist, liksom de övriga som därefter blev upptagna på Säpo:s resandelista.

Målsägande/Brottsoffer

Målsägande vill vara anonyma och det beror på att de känner sig hotade även i Sverige. Efter att ha flytt IS-kontrollerat område och fått PUT/Medborgarskap hotas de i Sverige av radikaliserade islamistiska aktivister och vågar därför inte framträda med namn. Det svenska samhället är oförmöget att skydda egna medborgare, eller i landet boende individer med samma rätt som medborgare, då förövare och deras ideologiska fränder är fria att utöva utpressning, hot och hot om våld utan att samhället klarar av att skydda dem eller motverka dessa hot.  X antal målsägande- och vittnesberättelser kommer att inlämnas.

Ersättningsyrkande

Ersättningsyrkanden kommer senare att framställas och preciseras vid kommande åtal.


[1] https://www.expressen.se/nyheter/sapo-chefen-nara-300-svenskar-strider-for-is/

[2] https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2017-06-27-farre-reser-fran-sverige-till-terroristorganisationer.html